Mapa – proponowane trasy rowerowe

RAJ DLA ROWERZYSTÓW

Roztocze to mekka dla rowerzystów, a Józefów słynie w regionie jako rowerowa stolica. To ważne miejsce na rowerowej mapie Polski zawdzięcza zarówno systematycznie rozbudowywanej infrastrukturze jak też aktywności stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa, które od 2003 roku zaprasza na rajdy rowerzystów z kraju i zagranicy.

Miłośnicy jednośladów, tylko w samym Józefowie, mają do dyspozycji 7 km doskonale przygotowanych dróg rowerowych, a przez gminę przebiega 94 km profesjonalnie wyznaczonych tras i szlaków rowerowych. Wytyczono je przez najciekawsze przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo zakątki Roztocza. Od listopada 2021 r. funkcjonuje w gminie Singletrack Józefów. Jest to ośmiokilometrowa, jednokierunkowa, utwardzona ścieżka rowerowa o szerokości 1,5 m, wijąca się pośród drzew po pagórkowatym terenie z Hamerni do Józefowa. Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa, od 18 lat stara się przybliżyć ww. atrakcje Roztocza, organizując rajdy rowerowe. Do tej pory zorganizowało ich 99, w tym 7 międzynarodowych Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza na Ukrainę. Stowarzyszenie proponuje eskapady o różnym stopniu trudności, dbając jednocześnie o ich atrakcyjność i bezpieczeństwo rowerzystów.

SZLAKI GŁÓWNE

Przez gminę Józefów przebiegają trzy szlaki i dwie trasy rowerowe, pozwalające odkryć i poznać najciekawsze atrakcje turystyczne gminy Józefów i Roztocza Środkowego. Szlaki rowerowe to: 1. transgraniczny – „Centralny szlak rowerowy Roztocza”; 2. Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo wiodący przez 5 województw (Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie; 3. Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego. Trasy rowerowe to lokalna, ale poprowadzona przez cztery gminy: „Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”  oraz biegnąca od Zwierzyńca do Górecka Starego: „Trasa rowerowa do Florianki”.

Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu (74 km)

Trasa obejmuje fragment Roztocza Środkowego, które jest regionem pagórkowatym, pokrytym „wstążeczkami” pól i lasami. W części południowej jest to obszar lesisty i bagienny nad rzekami
Szum, Nepryszka i Sopot. Trasa rowerowa rozpoczyna się przy Miejskim Ośrodku Kultury. Na odcinku od Józefowa do rezerwatu „Czartowe Pole” prowadzi przez lasy Nadleśnictwa Józefów. Historia gospodarki leśnej na tym terenie ma ponad 400-letnią tradycję i związana jest ściśle z Ordynacją Zamojską do 1944 roku. Jest to zwarty kompleks leśny(fragment Puszczy Solskiej) leżący na terenie płaskim. Rzeźbę urozmaicają jedynie wydmy(głownie w postaci wałów) oraz mocno wcinające się w podłoże, przełomowe odcinki rzek wypływających z Roztocza. Przeważają tu siedliska boru świeżego i boru wilgotnego, rozwinięte na glebach bielicowych i słabo wykształconych. Gatunkiem dominującym jest sosna, zajmująca ok. 90% powierzchni lasów. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 62 lata. Z lasów tych pozyskuje się duże ilości surowca drzewnego. W wyniku zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych co roku na powierzchni ok. 100 ha posadzony zostaje nowy las. Najcenniejsze fragmenty drzewostanu, położone w malowniczych dolinach, objęte są ochroną rezerwatową. Należą do nich rezerwaty „Czartowe Pole” i „Szum” leżące na szlaku rowerowym. Szlak przebiega również przez strefę krawędziową Roztocza, wiodąc poprzez malownicze wzniesienia i wsie nowiny, Stanisławów, Szopowe i Majdan Kasztelański do Górecka Kościelnego. Dalej prowadzi do wsi Tarnowola, przecina rzekę Nepryszkę i poprzez las Puszczy Solskiej zawraca do Józefowa.

Ciekawe miejsca na trasie

Fryszarka – dawna osada w Puszczy Solskiej nad rzeką Sopot. Jej nazwa wywodzi się od „fryszerki”-pieca, w którym prowadzono proces świeżenia surówki, polegający na usuwaniu domieszek z rudy poprzez jej utlenianie.

Błótko – dawna osada leśna. Miejsce eksploatacji wapienia. W latach 1944-45 funkcjonował tu obóz , w którym NKWD więziło żołnierzy Armii Krajowej.

Rezerwat „Czartowe Pole” – to rezerwat chroniący odcinek rzeki Sopot, w miejscu jej przełomu przez strefę krawędziową Roztocza. Występują tu malownicze progi skalne wypreparowane w piaskowcach trzeciorzędowych odpornych na działanie wody. Dno doliny porastają lasy łęgowe, jedynie na małych wylesionych płatach znajdują się malownicze łąki. Zbocza dolin porasta wilgotny bór sosnowo-świerkowo-jodłowy, przechodzący ku wierzchowinie w bór jodłowy z domieszką sosny i świerka. Występuje tu wiele gatunków interesujących roślin. Rezerwat ciekawy krajobrazowo, z uwagi na ruiny XVIII wiecznej papierni. W rezerwacie jest ścieżka przyrodnicza o długości ok. 1 km(czas przejścia ok. 40 minut). Ścieżka niedostępna dla rowerów.

Nowiny – malowniczo położona wieś w gminie Susiec, zmieniająca się obecnie ze wsi rolniczej w wieś o charakterze letniskowym. Odnotowana w kronikach już w 1823 roku jako miejscowość z ponad 400 mieszkańcami, głównie katolikami.

Rezerwat „Nowiny” – to wydzielony na 3,8 ha obszar torfowisk, położony w obniżeniach między wydmami, okresowo zalewany wodą. Na terenie porośniętym roślinnością bagienną i torfowiskową znajdują się między innymi stanowiska grzybienia płn. i rosiczek.

Majdan Sopocki – wieś letniskowa, powstała pod koniec XVII wieku, jako obozowisko drwali leśnych (dawniej tzw. „majdan”) nad rzeką Sopot We wsi zachowała się klasycystyczna pounicka cerkiew z 1835 roku, która od 1919 roku do chwili obecnej pełni funkcję świątyni rzymskokatolickiej.

Źródło rzeki Sopot – pomnik przyrody nieożywionej, położony w Husinach na wysokości 293,5 m n.p.m. Jest to źródło podzboczowe, o wydajności około 72l/s, z którego woda wypływa w sposób pulsacyjny.

„Piekiełko” – pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu Kamień(348 m n.p.m.). Składają się na niego jedyne w Polsce formy skałkowe wymodelowane w utworach mioceńskich. Obejmują one izolowane wapienne bloki skalne o różnym kształcie. Rozsypane po wzgórzu skałki są według legendy pozostałościami po niedokończonym piekle. Okoliczni mieszkańcy uważają to wzgórze za miejsce przeklęte, na którym o północy odbywają się sabaty czarownic. W czasie II wojny światowej wapienie były eksploatowane jako materiał do budowy dróg.

Stanisławów – wieś położona w jednym z obniżeń roztoczańskich. Zachowały się w niej ślady dawnego drewnianego budownictwa charakterystycznego dla Roztocza. Wśród zabudowań ciekawe okazałe drzewa i pozostałości starych, przydomowych sadów. W okolicy na trasie rowerowej znajduje się wspaniały punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską.

Górecko Stare – XV-wieczna wioska na pograniczu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Według rejestru poborowego z 1589 roku istniały tu: mały staw, sadzawka, mały młyn, karczma, browar, winnica i maziarnia, w której wyrabiano smołę i dziegiedź. Podczas II wojny światowej(czerwiec 1943) Niemcy podjęli nieudaną próbę zastąpienia ludności miejscowej osadnikami ukraińskimi. W czerwcu 1944 roku wieś spacyfikowano w odwecie za pomoc okazywaną partyzantom. W odległości 6 km znajduje się Florianka – osada leśna Roztoczańskiego Parku Narodowego ze stajenną hodowlą konika polskiego.

Górecko Kościelne – wieś zwana początkowo Hutą Górecką, założona przez rodzinę Górków
w 1582 roku. W 1593 roku przeszła wraz z Włością Szczebrzeską w posiadanie Zamoyskich. Warto zobaczyć drewniany kościół św. Stanisława – biskupa z XVII wieku, wraz z dwoma kaplicami, wkomponowanymi wraz z drogą krzyżową w aleję pomnikowych dębów. Jedna z kaplic wyposażona w późnorenesansowy ołtarz z pierwszej połowy XVII wieku posiada ołtarz i ambonę w stylu rokokowym. Na pobliskim cmentarzu pomnik powstańców z 1863 roku, a także groby partyzantów z okresu II wojny światowej. Przy parafii istnieje dom noclegowy. Zwiedzanie kapliczek po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu(0…84)687 80 45.

Rezerwat „Szum” – utworzony dla ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza. Progi skalne wypreparowane w marglach wapiennych różnej twardości. Nie są one wysokie jednak wywołują charakterystyczny szum wody. Progi skalne nazywane tu praczkami wykorzystywane były dawniej do prania ubrań. W dolinie zachował się niemal dziewiczy las łęgowy i olszowy, stoki porasta bór jodłowy, przechodzący stopniowo w bór sosnowy. W runie wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych. Istniejąca ścieżka przyrodnicza ma długość około 1,5 km (czas przejścia około 45 minut). Ścieżka niedostępna dla rowerów.

Centralny szlak rowerowy Roztocza (257 km)

Uznany przez „National Geografic” za trzeci najbardziej interesujący szlak rowerowy w Polsce. Biegnie wzdłuż osi Roztocza od Kraśnika do Lwowa. W polskiej części z Kraśnika do Hrebennego – 187 km, szlak prowadzi przez najciekawsze przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo miejsca tego regionu. Na jego trasie lub tuż obok znajduje się 5 parków krajobrazowych: Janowski, Szczebrzeszyński, Krasnobrodzki, Puszczy Solskiej i Południowo-Roztoczański, 2 parki narodowe – Roztoczański i Jaworowski, 11 rezerwatów przyrody oraz 6 użytków ekologicznych.
W granicach gminy Józefów szlak liczy 16 km i prowadzi: z Górecka Starego przez Brzeziny drogą powiatową nr 2919L do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 853, wzdłuż której do Józefowa wiedzie drogą rowerową. W Józefowie szlak poprowadzony jest ulicami: Słoneczną, Źródlaną, Leśną, Bartoszewskiego, docierając do centrum miasta, dalej – Górniczą i Batalionów Chłopskich. W samym Józefowie szlak przechodzi obok wielu atrakcyjnych miejsc. Są nimi: zalew rekreacyjny i wędkarski przy ulicy Słonecznej, dolina rzeki Nepryszka i jej źródła obok skrzyżowania ulic Źródlanej i Leśnej oraz ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna przy siedzibie Nadleśnictwa Józefów. Z Józefowa szlak prowadzi drogą rowerową do Hamerni, kierując się przez las drogą gruntową do wsi Nowiny, należącej już do gminy Susiec.

Trasa rowerowa do Florianki (13 km)

Rozpoczyna się przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego
w Zwierzyńcu, prowadzi obok stawów „Echo” gościńcem Florianieckim (teren RPN) do Górecka Starego przez Floriankę. Florianka to maleńki przysiółek – mieszka w nim zaledwie kilka osób, ale jest znana ze stajennej hodowli zachowawczej konika polskiego oraz polskiej owcy nizinnej odmiany urhuskiej i bydła białogrzbietego. Dla turystów udostępniono ścieżkę dendrologiczną powstałą na bazie szkółek Ordynacji Zamojskiej, eksponującą na powierzchni 3,2 ha 66 gatunków drzew i krzewów, Izbę Leśną z ekspozycją etnograficzną (mieści się tu również informacja turystyczna) i ścieżkę krajobrazową poprowadzoną wierzchowiną z punktem widokowym.

Rowerem, pieszo, samochodem…

… Można przemierzyć najnowszy szlak przygotowany dla turystów – „Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego” (68 km).
Przy jego opracowywaniu starano się wyeksponować walory geologiczne wybranych miejsc, stąd na jego mapie znajdują się kamieniołomy w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra „Wapielnia”; rezerwaty „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole”, pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim. Każdym z tych miejsc zostało wyposażone w tablice informacyjne, mapy i infrastrukturę umożliwiająca turyście krótki odpoczynek. W ramach szlaku powstały także pawilon geoturystyczny i baszta widokowa w Józefowie, platforma widokową
w kamieniołomach w Nowinach; przebudowano ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne „Nad Tanwią”, „Czartowe Pole” i przy wzgórzu „Kościółek”; zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych stodołę w Hamernii.

WYCIECZKI „SKROJONE NA MIARĘ”

Z Józefowa można wykonywać eskapady rowerowe, praktycznie w każdym kierunku. Proponowane trasy charakteryzują się niskim stopniem trudności, a pokonywanie ich może być wspaniałym doświadczeniem zarówno dla całych rodzin jak i samotników, szukających nowych wyzwań i wrażeń.

Ze względu na występowanie na trasie wycieczek odcinków dróg szutrowych, polnych, leśnych
i wykonanych z klińca, zalecamy jazdę rowerem typu MTB lub trekking.

Odległości mierzono od rynku w Józefowie!

ATRAKCJE JÓZEFOWA

POBLISKIE MIEJSCOWOŚCI

ZWIERZYNIEC

Zwierzyniec często określany jest jako stolica Roztocza i raczej nie słychać sprzeciwu ze strony innych ośrodków. Bowiem przez wieki wytworzył się tu unikalny zespół kulturowo – przyrodniczy, zwany inaczej miasto – ogród. Czynnik materialny tworzą cenne zabytki po Ordynacji Zamojskiej, a zwłaszcza przepiękny kościół na wyspie, kompleks budynków byłego Zarządu Ordynacji, tzw. Pałac Plenipotenta i dwóchsetletni browar.

SUSIEC

Najcenniejsze, co Susiec może zaoferować turystom leży pod tą miejscowością. To słynne szumy na rzece Tanew, czyli rząd małych wodospadów, które razem tworzą malowniczą kaskadę. Ale to oczywiście nie wszystko. Wielu turystów przyciąga zalew w Majdanie Sopockim, który można określić jako Solina w miniaturze, gdyż podobnie jak i oryginał otaczają go zielone wzgórza.

KRASNOBRÓD

Zainteresowanie Krasnobrodem wywołało przed wiekami objawienie Matki Boskiej w 1640 roku. Dla uczczenia tego wydarzenia wybudowano tu liczne kaplice oraz klasztor. Z czasem obok pielgrzymów zaczęli zaglądać turyści, którzy docenili uroczo położoną miejscowość. Miasteczko jest doskonale przygotowane na jednych i drugich. Czeka na nich ponad tysiąc miejsc noclegowych, liczne punkty gastronomiczne, zalew, wieża widokowa, wiele tras rowerowych i pieszych.

SZCZEBRZESZYN

Szczebrzeszyn jest najstarszym miastem na Roztoczu z udokumentowanym rodowodem sięgających 1352 roku, choć są przypuszczenia, że jest jeszcze starszy. Nie chodzi jednak o wiek miasta, tylko jego zasoby zabytkowe. A te są naprawdę imponujące. Zachowały się tu dwa kościoły rzymskokatolickie, synagoga i cerkiew, co jednoznacznie wskazuje na dawny trójkulturowy charakter.

TOMASZÓW LUBELSKI

Choć Tomaszów Lubelski zaprojektował ten sam architekt co Zamość, zabytków przetrwało do naszych czasów niewiele. Ale za to jakich. Drewniany kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny jest potencjalnym kandydatem na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wystarczy wejść do wewnątrz, popatrzeć na wirtuozerię wykonania detali i poczuć ten oddech starego drewna.

ZAMOŚĆ

Zamość na dobrą sprawę nie potrzebuje reklamy – wystarczy, że wpisano go na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Zadecydowała o tym historyczna i zabytkowa wartość tutejszej starówki, jednej z najpiękniejszej w Polsce. Miasto założył w 1580 roku Jan Zamoyski, kanclerz wielki koronny, późniejszy hetman i ordynat.